۱۳۹۸ جمعه ۶ ارديبهشت
تركيب اعضاي شوراي پژوهشي به صورت زير است:
• رئيس مركز
• نمايندگان كميسيون‌هاي تخصصي شورا (از هر كميسيون‌ يك نفر)
• پنج نفر از كارشناسان خبره كه داراي مدارج علمي دانشگاهي و تجربه كافي باشند، به انتخاب كميسيون‌ها
• دبير مركز
• مدير مطالعات و پژوهش شهرداري اصفهان
تبصره 1. رئيس شوراي پژوهشي رئيس مركز مي‌باشد.
تبصره 2. دبير شوراي پژوهشي دبير مركز مي‌باشد.
وظايف شوراي پژوهشي بدين قرار است:
• همكاري در تدوين سياست‌ها و برنامه‌هاي مركز
• تعيين محورها و تصويب پروژه‌ها و بودجه‌هاي پژوهشي مركز
• نظارت بر فرآيند اجرايي پروژه‌هاي پژوهشي مركز
• نظارت بر انتشارات علمي و پژوهشي مركز
• تاييد برنامه‌هاي اجرايي مركز براي ارتباط علمي با ساير مراكز آموزشي و پژوهشي داخل و خارج كشور‌
دبير مركز: براي مدت معين توسط رئيس مركز منصوب و شرح وظايف آن توسط رئيس مركز مشخص مي‌گردد.
شوراي مشاوران متشكل از:
• يك نفر از اعضاي هيات علمي هر يك از دانشگاه‌هاي اصفهان (دانشگاه اصفهان، علوم پزشكي اصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان) به پيشنهاد معاون پژوهشي هر دانشگاه كه ترجيحاً داراي سمت پژوهشي در دانشگاه باشد (مديركل امور پژوهشي يا رييس اداره ارتباط با صنعت).
• همچنين افراد خبره دانشگاهي و غيردانشگاهي كه در موضوعات شهري تخصص دارند.
تبصره 3. اعضاء شوراي مشاوران توسط رييس مركز انتخاب مي‌شوند.
تبصره 4. رئيس شوراي مشاوران، رئيس مركز و يا نماينده وي در امور اين شورا خواهد بود.
گروه‌هاي تخصصي به تعداد و عناوين كميسيون‌هاي تخصصي شوراي اسلامي شهر تشكيل شده و همچنين با تشخيص رئيس مركز و با تصويب شوراي پژوهشي، گروه‌هاي تخصصي ديگري حسب نياز ايجاد خواهد شد. با توجه به اهميت فرآيندهاي سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، نظارت و اداره امور عمومي، يك گروه تخصصي با عنوان آينده‌پژوهي براي انجام مطالعات راهبردي در اين زمينه تشكيل مي‌گردد.
تبصره 5. اداره هر گروه تخصصي، با مسئول آن گروه مي‌باشد.
تبصره 6. اعضا گروه‌هاي تخصصي از ميان دانش‌آموختگان كارشناسي ارشد به بالا و با نظر رئيس مركز با يكي از اشكال حقوقي به همكاري گرفته مي‌شوند.
تبصره 7. مسئول هر گروه توسط رييس مركز منصوب مي‌شود.
 
 
 نشاني : اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر، مركز پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر اصفهان
 شماره تماس: 09123456789    كدپستي: 8123456789
تمام حقوق اين سايت متعلق به شوراي اسلامي شهر اصفهان ميباشد.